Politika privatnosti

GIR DOO KRALJEVO, Adrani 572 A, Kraljevo, matični broj: 06648266, PIB: 101255820 (u daljem tekstu: GIR), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući zakonske i druge propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Zaštita i sigurnost podataka o ličnosti naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera su prioriteti GIR.

1.    Definicije
Sve definicije izraza sadržane u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti primenjuju se u ovom dokumentu u istovetnom značenju.

2.    Rukovalac podacima
GIR je „rukovalac“ podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti i kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovoran je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

3.    Lice za zaštitu podataka o ličnosti i primaoci – obrađivači
GIR je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima, imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti koje možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i kao svog predstavnika. Lice za zaštitu podataka o ličnosti u okviru GIR je Ana Čolak. Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite kontakt podatke: poštom Adrani 572 A, 36000 Kraljevo, email zpl@gir.rs.
Primaoci i obrađivači vaših podataka o ličnosti su:
·       Lice za zaštitu podataka o ličnosti,
·       Zaposleni GIR-a u Odeljenju marketinga i prodaje.

4.    Privatnost podataka
Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika našeg veb-sajta i naših proizvoda je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa kompanijom GIR, usklađene su sa propisima Republike Srbije. Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, na primer Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.GIR ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti. Prihvatanjem ovih uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da GIR prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti navedene u kupoprodajnom ugovoru ili/i Vaše podatke dostavljene u marketinške svrhe. Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom GIR. Prihvatanjem ovih uslova potvrđujete da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete povući ovu izjavu o saglasnosti.
Nećemo Vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta. GIR preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala bezbednost Vaših podataka o ličnosti. Vaši podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništenja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe. GIR preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke kompaniji GIR bez prethodne dozvole i saglasnosti roditelja ili staratelja. GIR nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti.

5.    Osnovi obrade
GIR prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti po jednom od sledećih pravnih osnova:
Pristanak lica na koje se podaci odnose;
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose;
·       Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
·       Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

6.    Podaci o ličnosti koje prikupljamo
Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste ugovara koji zaključujemo sa našim kupcem, namere kupca da koristi naše usluge, kao i namere kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:
ime i prezime;
adresa isporuke;
grad;
poštanski broj;
br. telefona;
e-mail adresa;
jedinstveni matični broj građana.

Ukoliko se podaci o ličnosti prikupljaju za marketinške svrhe, uključuju samo:
ime i prezime;
adresa;
br. telefona;
e-mail adresa.

7.    Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
GIR prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu zaključenja i realizacije kupoprodajnog ugovora za proizvode i usluge iz svoje ponude, te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja.
Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi zaključenja kupoprodajnog ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza su:
prodaja roba i usluga; dostava i montaža kupljene robe; prodajne aktivnosti GIR; upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija; druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja GIR. Za sve druge aktivnosti, zatražićemo Vaš dodatni pristanak.

8.    Prava lica čiji se podaci obrađuju
Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od GIR zatražite:
da Vas obavestimo da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i da Vam omogućimo pristup Vašim podacima o ličnosti
da Vam damo kopiju Vaših podataka o ličnosti koje čuvamo
da zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti
da zatražite brisanje Vaših podataka o ličnosti
da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti (nama i/ili trećim stranama), u određenim procesima, ili u potpunosti
da se informišete u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti
da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)
da opozovete pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti.
Pored navedenog, imate pravo da podnese pritužbu ukoliko smatra da GIR obrađuje podatke o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

9.    Zaštita podataka o ličnosti
GIR preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa zakonom i svrhom zbog koje se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju.
Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti i trećim licima, isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

10. Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.
Podaci prikupljeni po osnovu zaključenog ugovora o prodaji robe ili usluga čuvaju se 5 godina od dana zaključenja ugovora;
Podaci prikupljeni u svrhe pristupanja kupaca Loyalty klubu i ostvarivanja prava na prodajne podsticaje rukovaoca, čuvaju se 3 godine od dana pristupanja potpisivanja pristupnice;
Podaci prikupljeni u svrhe slanja informativnog Biltena, čuvaju se 3 godine od dana dostavljanja informacija.

11. Uslovi obrade podataka o ličnosti za članstvo u Loyalty klubu
Lični podaci koje nam dostavljate mogu se obrađivati u svrhe pristupanja kupaca Loyalty klubu i ostvarivanja prava na prodajne podsticaje GIR.
Lični podaci koje sa ovim u vezi prikupljamo i obrađujemo su:
·       Ime i prezime;
·       Adresa;
·       Telefon;
·       email.
Pravni osnov za obradu ličnih podatka za članstvo u Loyalty klubu je pristanak lica na koje se podaci odnose.
Pristanak se daje eksplicitno na našem web sajtu – izborom opcije – potvrđujem da sam saglasan sa Politikom privatnosti GIR sa web stranice gir.rs i slažem se da pristupim Loyalty klubu, slažem se da primam Bilten i marketinšku komunikaciju.
Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka GIR, samo u napred navedene svrhe i samo od strane ovlašćenih lica GIR.

12. Bilten i upotreba podataka o ličnosti za marketing
Ukoliko želite da uvek budete blagovremeno informisani o novinama iz naše kompanije i sa našeg sajta, možemo Vas putem e-mail-a informisati o novim akcijama, novim proizvodima i ostalim aktuelnostima.
Pravni osnov za obradu ličnih podatka za marketinške svrhe je pristanak lica na koje se podaci odnose.
Pristanak se daje eksplicitno na našem web sajtu – izborom opcije – potvrđujem da sam saglasan sa Politikom privatnosti GIR sa web stranice gir.rs i slažem se da pristupim Loyalty klubu, slažem se da primam Bilten i marketinšku komunikaciju.
Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka GIR, samo u napred navedene svrhe i samo od strane ovlašćenih lica GIR. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mailom na adresu: zpl@gir.rs ili preporučenom poštom (sa naznakom: opoziv date saglasnosti) na adresu Adrani 572 A, 36000 Kraljevo.

13. Kolačići (”cookies”) i praćenje internet aktivnosti
Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete, skladišti na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon.
GIR koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup web stranicama i funkcionalnostima koje one nude. Sve podatke/informacije koje se na taj način (upotrebom kolačića) prikupljaju, koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na web stranicama. Pomenute aktivnosti podrazumevaju: kretanje po stranicama website-a, stavljanje proizvoda u korpu, upoređivanje artikala, pregledavanje artikala i slične aktivnosti.
Pravni osnov za obradu ličnih podataka na ovaj način je pristanak lica čiji se lični podaci obrađuju.
Pristanak se daje eksplicitno na našem web sajtu – izborom opcije – potvrđujem da sam saglasan sa Politikom privatnosti GIR sa web stranice gir.rs i slažem se da se na mom uređaju skladište kolačići.
Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka GIR, samo u napred navedene svrhe i samo od strane ovlašćenih lica GIR.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.